Sơn Epoxy Lăn Epocoat 210 (SVH)

Sơn Epoxy Lăn Epocoat 210 (SVH) là sơn epoxy hai thành phần để sử dụng trên bề mặt của bê tông, sắt thép, bề mặt vật liệu gốc xi măng,…