Jolyace Jex-210/jf 210

Jolyace JEX-210/JF-210 là vật liệu xử lý nền epoxy gốc nước ba thành phần. Vật liệu được  sử dụng rộng rãi để xử lý nền khi độ ẩm nền bê tông cao.