Super Zinc 190bg(s)

Sơn super zinc 190bg(s) được tạo thành chủ yếu bởi kẽm silicate , chống ăn mòn cho thép, chống ăn mòn mạnh mẽ trước tác động của thời tiết và nhiệt độ